Σύστημα προστασίας

Επισκόπηση

IMoS-R – ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.

IMoS-R

To πρώτο σύστημα ανίχνευσης σχισίματος ταινίας, που σχεδιάστηκε και κατασκευά- στηκε σύμφωνα με τις υψηλότερες προδια- γραφές ποιότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Customer Satisfaction Survey – Give your opinion
DIN EN 14973 class C2 – ContiTech IMAS S.A.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ U.S. Mining Safety Health Administration – ContiTech IMAS S.A.